The wellnesshealths’s Podcast

ZEN-OSHO EP 04 ดั่งท้องฟ้าที่ว่างเปล่า (2)

August 17, 2019

เซนไม่ใช่เรื่องที่เป็นหลักการหรือวิชาการ  หากแต่เป็นศาสนาที่พุ่งเข้าหาความฉับพลันทันใด  จากขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่ง ทันทีทันใดและต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นเรื่องปัจจุบันขณะ  ไม่มีอดีต  ไม่มีอนาคต

Podbean App

Play this podcast on Podbean App